Privacy verklaring

Algemeen

In dit privacy statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de Stichting Voetveer Zeldenrust (hierna te noemen “de Stichting”)  u over de wijze waarop de Stichting persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden, en wat uw rechten zijn.  Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de Stichting, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als  sponsor, zakelijke relatie, of particuliere ondersteuner (vrijwilligers).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoons- of bedrijfsgegevens bestaan slechts uit de NAW gegevens als Naam, Adres, Telefoon en emailadres.

De Stichting Voetveer Zeldenrust

De Stichting hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. (AVG)
De Stichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van personen (vrijwilligers) of bedrijven met wie wij direct of indirect een relatie hebben en die onze doelstelling ondersteunen.  De Stichting administreert alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De persoonsgegevens die de Stichting verwerkt zijn:

Persoonlijke gegevens, zoals (bedrijfs)naam, (zakelijk) adres, emailadres, telefoonnummer
Financiële gegevens, zoals IBAN, betaalgegevens
Vrijwilligersgegevens als adres, telefoonmummer en emailadres.
De Stichting verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de Stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Omgang Stichting met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen.

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig opgeslagen en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de Stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.  De Stichting maakt gebruik van  passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage en correctie

Wij respecteren uw rechten om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Publicatie

Wij maken onderscheid in persoonsgegevens van vrijwilligers en die van zakelijke relaties, immers privébelang staat haaks op economisch belang van bedrijven die hun naam en product willen promoten.
Persoonsgegevens van vrijwilligers binnen onze Stichting publiceren wij niet en geven die niet door aan derden.

Auteursrechten

De op de website gepubliceerde afbeeldingen worden aangeleverd door bijvoorbeeld belangstellenden die onze doelstelling ondersteunen in het belang van de historie én afbeeldingen die door onze eigen fotografen gemaakt zijn. De aanbieders van die afbeeldingen zijn verantwoordelijk voor rechten die daar aan verbonden zijn. De Stichting noch de webhoster kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten, vergissingen of misbruik van auteursrechten.

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor klachten kunt u terecht bij het Bestuur van de Stichting. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.